Etikk i Riverton

Etiske retningslinjer / Code of conduct
For mange bedrifter handler etikk og moral om å drive i tråd med gjeldende lover og regler, men for oss er det ikke så enkelt. Vi mener det er en vesentlig forskjell på etikk og jus, og en overlapp mellom etikk og moral.

For Riverton er det ikke godt nok å bare drive i tråd med lover og regler og være fornøyde med at vi er innefor “rammene” – vi skal være bevisst på våre verdier og holdninger og ha en trygg avstand til jusen slik at den aldri må taes i bruk for å vurdere våre handlinger. Dette gjelder i alle våre relasjoner. Vi skal ikke være konforme, men tenke selv og ta gode bevisste valg.

Dette i kombinasjon med punktene nedenfor mener vi slår etterpåklokskap.

Vi skal…
– opptre med en profesjonell forretningsskikk i en hver sammenheng
– være ansvarlige, ærlige og etterrettelige
– tørre å vise integritet og modighet når våre verdier blir utfordret
– vise godt humør, entusiasme og alltid ha en åpen og transparent holdning
– være nysgjerrige og utfordre gamle måter å tenke på

ISO 37001 Antikorrupsjon
“Verden er ikke stor” og “alle kjenner alle” er nok ganske treffende i et lite marked som Norge. Det betyr at man i noen tilfeller kan stå ovenfor situasjoner hvor for eksempel relasjoner ønsker å bringe våre produkter inn i sitt selskap. Sett utenifra kan dette noen tilfeller reise spørsmål om intensjon og motiv. Riverton har en bevisst holdning til dette og oppfordrer i slike situasjoner alle til å signere en integritetsavtale som blant annet omhandler antikorrupsjon og bevissthet rundt dette. Dette danner også et grunnlag dersom våre kunder ønsker å gjennomføre en due dilligence.